การเลื่อนตั๋วโดยสาร

    ตั๋วโดยสารที่ชำระเงินแล้ว สามารถเลื่อนวันเดินทางได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋ว บขส.ทุกแห่งทั่วประเทศ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

  • สามารถเลื่อนการเดินทางได้ฟรี 1 ครั้ง ภายในกำหนด 30 วันนับจากวันเดินทาง
  • ต้องนำตั๋วหรือสลิปชำระเงิน ไปขอเลื่อนการเดินทางต่อพนักงานขายตั๋วก่อนเวลารถออกไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ เมื่อเลื่อนการเดินทางแล้วไม่สามารถคืนตั๋วได้
การคืนตั๋วโดยสาร

    ตั๋วโดยสารที่ชำระเงินแล้ว สามารถคืนตั๋วโดยสารได้ที่ช่องจำหน่ายตั๋ว บขส.ทุกแห่งทั่วประเทศ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

  • ต้องนำตั๋วหรือสลิปชำระเงิน ไปขอคืนต่อพนักงานขายตั๋วก่อนเวลารถออกไม่น้อยกว่า 3 ชั่วโมง มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์
  • หักค่าธรรมเนียมการคืนตั๋ว 10% จากอัตราค่าโดยสาร
ข้อกำหนดอื่นๆ ในการเดินทาง
  • บัตรโดยสารที่มีการแก้ไขโดย ขูดลบ ขีดฆ่า ถือเป็นโมฆะ จะใช้เดินทางไม่ได้
  • ผู้ซื้อตั๋วล่วงหน้าโปรดรับตั๋วก่อนเวลารถออก ขึ้นรถตามวัน เวลา และหมายเลขชานชาลาที่กำหนดในตั๋ว
  • ผู้โดยสารนำสัมภาระติดตัวไปได้ คนละไม่เกิน 2 ชิ้น น้ำหนักรวมกันไม่เกิน 20 กิโลกรัม
  • บริษัทฯ จะรับผิดชอบความเสียหายเฉพาะสัมภาระที่รับฝาก และผูกติดป้าย ตามหลักเกณฑ์ของบริษัทฯ ในวงเงินไม่เกิน 1,000 บาท และจะไม่รับผิดชอบในความเสียหายหรือความสูญเสียอย่างใดๆ ต่อสิ่งของมีค่าที่ติดตัวผู้โดยสารหรือสัมภาระที่ผู้โดยสารเก็บไว้บนชั้นวางของหรือภายในตัวรถ