ประวัติ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.)

บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.)

บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) หรือในชื่อภาษาอังกฤษว่า The Transport Co., Ltd. (TCL) เป็นบริษัทในเครือของกระทรวงคมนาคม ที่ให้บริการด้านการขนส่งผู้โดยสารด้วยรถประจำทางและบริการโลจิสติกส์ต่าง ๆ ในประเทศไทย บริษัท ขนส่ง จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2473 ในชื่อ บริษัท เดินอากาศไทย จำกัด โดยเป็นผู้บุกเบิกริเริ่มการบินพาณิชย์ในประเทศเป็นรายแรก และเดินรถยนต์โดยสารสายกรุงเทพฯ - ลพบุรี กรุงเทพฯ - ปราจีนบุรี ต่อมาสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 จึงเป็นรัฐวิสาหกิจและเปลี่ยนชื่อเป็น “ บริษัท ขนส่ง จำกัด ” (บขส.) เมื่อปี พ.ศ. 2481

ประวัติความเป็นมา

ปี เหตุการณ์
พ.ศ. 2490 รัฐบาลแยกกิจการการบินภายในประเทศออกจากบริษัทฯ ต่อมาปี พ.ศ. 2491 บริษัทฯ เริ่มกิจการเดินเรือโดยมีเรือทั้งสิ้น 48 ลำ จนถึงปี พ.ศ. 2500
พ.ศ. 2502 ได้สัมปทานเส้นทางเดินรถโดยสารหมวด 2 ในเขต 25 จังหวัด และมอบหมายให้เป็นแกนกลางในการนำรถโดยสารของเอกชนเข้ามาร่วมกับบริษัทฯ
พ.ศ. 2502 - 2511 บริษัทฯ ได้รวบรวมรถโดยสารเอกชน โดยให้ดำเนินการอยู่ภายใต้กฎข้อบังคับของทางราชการภายใต้เครื่องหมายของบริษัทฯ
พ.ศ. 2522 - 2531 บริษัทฯ ได้จัดระเบียบการเดินรถโดยสารของบริษัทฯ และรถร่วมพร้อมกับให้เกิดความเป็นธรรม
พ.ศ. 2510 มีพิธีวางศิลาฤกษ์อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณตลาดหมอชิต โดยผู้โดยสารจะเรียกกันว่า “ สถานีขนส่งหมอชิต ”
พ.ศ. 2540 เปิดใช้อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพฯ (จตุจักร) หรือหมอชิต 2 อย่างเป็นทางการ และย้ายที่ทำการของสำนักงานใหญ่และสถานีขนส่งผู้โดยสารมาไว้รวมกัน
พ.ศ. 2542 บริษัท ได้มอบเรือลำสุดท้ายในกิจการเดินเรือในแม่น้ำเจ้าพระยาสมัยอดีตของบริษัทฯ ให้กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเป็นการสนองแนวพระราชดำริ มีพระราชประสงค์ให้พสกนิกรของพระองค์ได้รับการศึกษาอย่างทั่วถึง
พ.ศ. 2546

มีแผนขยายเส้นทางเดินรถข้ามประเทศไปยังประเทศเพื่อนบ้าน โดยเปิดให้บริการรถโดยสารระหว่างประเทศไทย - สปป.ลาว เส้นทางหนองคาย - นครหลวงเวียงจันทน์ และเส้นทางอุดรธานี - นครหลวงเวียงจันทน์ หลังจากนั้นบริษัทฯ ได้เปิดเดินรถโดยสารระหว่างประเทศเพิ่มเติม ดังนี้

ปี 2548 เส้นทางที่ 3 สายอุบลราชธานี - ปากเซ
ปี 2550 เส้นทางที่ 4 สายมุกดาหาร - สะหวันนะเขต
ปี 2551 เส้นทางที่ 5 ขอนแก่น - นครหลวงเวียงจันทน์
ปี 2552 เส้นทางที่ 6 นครราชสีมา - นครหลวงเวียงจันทน์
ปี 2554 เส้นทางที่ 7 นครพนม - เมืองท่าแขก
ปี 2555 เส้นทางที่ 8 เชียงใหม่ - หลวงพระบาง
ปี 2555 เส้นทางที่ 9 อุดรธานี - หนองคาย - วังเวียง
ปี 2555 เส้นทางที่ 10 กรุงเทพฯ - ปากเซ

ส่วนขยายเส้นทางสายที่ 6 กรุงเทพฯ - นครหลวงเวียงจันทน์ และ ในปี พ.ศ. 2557 บริษัทฯ ได้เปิดเดินรถเพิ่มเติมอีก 2 เส้นทาง คือ

- เส้นทางที่ 11 เชียงราย - บ่อแก้ว

- เส้นทางที่ 14 เลย - หลวงพระบาง

ในส่วนของประเทศกัมพูชา บริษัทฯ ได้ดำเนินการเปิดเดินรถไปแล้ว 2 เส้นทาง คือ

- กรุงเทพฯ - พนมเปญ

- กรุงเทพฯ - เสียมราฐ

พ.ศ. 2552
บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.)

ปรับเปลี่ยนสัญลักษณ์ใหม่ของ บขส. ทำให้ดูอ่อนโยน มีความเป็นกันเองใกล้ชิดลูกค้ามากยิ่งขึ้น โดยมีความหมายของสัญลักษณ์ใหม่ประกอบด้วยเส้น 3 สี

- เส้นสีส้ม เป็นเส้นที่แสดงถึงรากฐานของสัญลักษณ์นี้ และสื่อถึงเส้นโค้งของรถบัส และเส้นสีส้มเป็นสีของ บขส. และมีความหมายว่า บขส. เป็นองค์กรในการให้บริการการขนส่งการเดินรถอย่างมั่นคงมาเป็นเวลานาน

- เส้นสีฟ้า เป็นการสื่อถึงการพัฒนาต่อเนื่องและเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการเป็นสำคัญและการพัฒนาจากรถส้มมาเป็นรถ ปรับอากาศ

- เส้นสีชมพู เป็นสีที่หมายถึงความเป็นมงคล สิ่งดีงาม สื่อถึง บขส. เป็นองค์กรที่ทำประโยชน์ให้แก่สังคมอย่างต่อเนื่อง ตัวหนังสือ บขส. สีส้มใช้รูปแบบตัวอักษรที่มีความหนา เพื่อสื่อถึงความหนักแน่น มั่นคง ขององค์กรแห่งนี้

พ.ศ. 2553 บริษัทฯ ได้ตามนโยบายของรัฐบาล รับรถตู้โดยสารจำนวนประมาณ 6,000 คัน เข้าสู่ระบบรถร่วมฯ
พ.ศ. 2557

บริษัทเตรียมความพร้อมรับการเข้าสู่อาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) บริษัทฯ ได้ดำเนินการพัฒนาบริการเดินรถโดยสารระหว่างจังหวัด และ ระหว่างประเทศ รองรับการแข่งขันที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยจัดเส้นทางการเดินรถเส้นทาง กรุงเทพฯ - เชียงของ ซึ่งเป็นเส้นทางการเดินรถที่เชื่อมต่อไปยังประเทศเพื่อนบ้าน นอกจากนี้บริษัทฯ ได้เพิ่มเส้นทางการเดินรถโดยสารระหว่างประเทศผ่านอำเภอ เชียงของ อีกจำนวน 2 เส้นทาง คือ

- เส้นทางเชียงใหม่ - เชียงราย - เชียงของ - หลวงพระบาง

- เส้นทางเชียงราย - เชียงของ - บ่อแก้ว

เพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจและการเดินทางของผู้โดยสารที่จะเพิ่มขึ้นบริเวณจังหวัดที่เป็นจุดเชื่อมต่อกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยบริษัทฯ ได้ก่อสร้างสถานีเดินรถเชียงของขึ้น ประกอบด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก ได้แก่ ห้องจำหน่ายตั๋ว ที่พักผู้โดยสาร ศูนย์อาหาร ร้านค้าสะดวกซื้อ ห้องสุขาสำหรับผู้โดยสาร พื้นที่อำนวยความสะดวกสำหรับผู้พิการ สถานที่รับฝากพัสดุภัณฑ์ และอาคารบ้านพักสำหรับพนักงาน สามารถรองรับรถโดยสารประจำทางที่เข้ามาใช้บริการบริเวณสถานี ทั้งรถบริษัทฯ และรถร่วม

จากอดีตถึงปัจจุบัน บริษัทฯ สามารถดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายที่ราชการมอบหมายและเป็นไปตามนโยบายของคณะกรรมการบริหารบริษัทฯ ในการให้บริการแก่ประชาชน นับตั้งแต่ปีงบประมาณ 2527 บริษัทฯ สามารถดำเนินกิจการประสบผลกำไรอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด และคาดหมายว่าการบริหารจัดการและการบริการที่มุ่งเน้นปรับปรุงและพัฒนามาโดยตลอด ทำให้มีความพร้อมที่จะรับต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคต และปัจจุบัน บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) ได้เปิดให้บริการเส้นทางเดินรถในภาคต่างๆ ดังนี้

ภาคเหนือ


กรุงเทพฯ-เชียงราย-เชียงแสน
กรุงเทพฯ-สุโขทัย-อุทยานฯ
กรุงเทพฯ-คลองลาน
กรุงเทพฯ-บ้านท่าตอน
กรุงเทพฯ-หล่มสัก-หล่มเก่า
กรุงเทพฯ-เชียงใหม่
กรุงเทพฯ-ทุ่งช้าง
กรุงเทพฯ-เขื่อนภูมิพล
กรุงเทพฯ-กำแพงเพชร
กรุงเทพฯ-อุตรดิตถ์
กรุงเทพฯ-น่าน
กรุงเทพฯ-(อุตรดิตถ์) พิษณุโลก
กรุงเทพฯ-สวรรคโลก-สารจิตร
กรุงเทพฯ-แม่สอด
กรุงเทพฯ-แม่สาย
กรุงเทพฯ-ป่าแดด-เชียงของ
กรุงเทพฯ-เชียงคำ
กรุงเทพฯ-ดอยเต่า-จอมทอง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันออก


กรุงเทพฯ-สระบุรี
กรุงเทพฯ-นครพนม
กรุงเทพฯ-ตราด
กรุงเทพฯ-บุรีรัมย์
กรุงเทพฯ-สุรินทร์
กรุงเทพฯ-รัตนบุรี
กรุงเทพฯ-เรณูฯ-หนองฮี-ปลาปาก
กรุงเทพฯ-กุดชุม-ธาตุพนม-บ้านกลาง
กรุงเทพฯ-ทุ่งศรีอุดม-บุณฑริก
กรุงเทพฯ-สหัสขัน-บ้านแพง
กรุงเทพฯ-กระนวน-บ้านแพง
กรุงเทพฯ-มุกดาหาร
กรุงเทพฯ-อ.นาวัง
กรุงเทพฯ-หนองบัวลำภู
กรุงเทพฯ-เชียงคาน
กรุงเทพฯ-โขงเจียม
กรุงเทพฯ-อุบลราชธานี
กรุงเทพฯ-หนองคาย
กรุงเทพฯ-ศรีสะเกษ
กรุงเทพฯ-อำนาจเจริญ
กรุงเทพฯ-สกลนคร-นาแก
กรุงเทพฯ-วังเต่า-ปากเซ
กรุงเทพฯ-นครหลวงเวียงจันทน์

ภาคใต้


กรุงเทพฯ-หาดใหญ่
กรุงเทพฯ-ภูเก็ต
กรุงเทพฯ-สตูล
กรุงเทพฯ-ตะกั่วป่า-โคกกลอย
กรุงเทพฯ-เกาะสมุย
กรุงเทพฯ-ตรัง-สตูล
กรุงเทพฯ-นครศรีฯ-หัวไทร
กรุงเทพฯ-กระบี่
กรุงเทพฯ-เกาะพะงัน
กรุงเทพฯ-ตรัง

ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่ : 999 ถนนกำแพงเพชร 2 แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 1490

อ้างอิงเว็บไซต์ : www.home.transport.co.th